Statut

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KULTURY I PRZYJAŹNI W IZMIRZE

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

§ 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: “POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURY I PRZYJAŹNI”.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Izmir.
W razie potrzeby stowarzyszenie może powoływać oddziały i przedstawicielstwa.

Cele i przedmioty działalności Stowarzyszenia, sposoby działania oraz rodzaje prac, które będą prowadzone przez Stowarzyszenie, aby osiągnąć cel statutowy

§ 2. Stowarzyszenie zostało powołane w celu: przyczyniania się do rozwiązywania społecznych, politycznych, ekonomicznych, zawodowych, prawnych, kulturalnych problemów Polaków mieszkających w Turcji, ich dzieci i osób pokrewnionych z nimi; pomagania im w przystosowywaniu się do środowiska społecznego, w którym żyją; poszerzania możliwości wykorzystywania przez nich praw społecznych, politycznych i ekonomicznych, jakie uzyskali na podstawie Konstytucji i przepisów prawa; zbliżania do siebie obywateli Republiki Turcji i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej; wspólnego wypracowywania rozwiązań dla wspólnych problemów; działania umożliwiającego obywatelom polskim i tureckim wzajemne poznanie historii, ustroju i kultury obydwóch narodów; wymiany wiedzy; działania na rzecz tworzenia wspólnej świadomości oraz pogłębiania przyjaźni i rozwoju współpracy.

Dziedziny działalności i sposoby działania Stowarzyszenia

1) Nawiązywanie kontaktów, podejmowanie współpracy z wszelkimi organami pozarządowymi i państwowymi, krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami, osobami fizycznymi i prawnymi, organizacjami zawodowymi, fundacjami i stowarzyszeniami;
2) podejmowanie współdziałań z przedstawicielami środków masowego przekazu – zarówno audiowizualnych, jak i również prasowych oraz prowadzenie działalności na rzecz rozpowszechniania wiedzy o Stowarzyszeniu i jego działalności w społeczeństwie polskim i tureckim;
3) współdziałanie w realizacji celów Stowarzyszenia z tureckimi i polskimi uczelniami, instytucjami, fundacjami, związkami zawodowymi, zrzeszeniami, federacjami, konfederacjami, partiami politycznymi i stowarzyszeniami;
4) współrealizacja projektów z tureckimi i polskimi placówkami edukacyjnymi każdego szczebla oraz w ramach tych projektów prowadzenie wymiany uczniów-studentów, specjalistów, nauczycieli-wykładowców, badaczy, kierowników itd.;
5) organizowanie konferencji, paneli, konkursów naukowych i artystycznych, sympozjów, festiwali, targów, wystaw, wycieczek, międzynarodowych spotkań, kiermaszów, loterii promocyjnych i innych podobnych imprez społecznych, kulturalnych, naukowych, sportowych, turystycznych, artystycznych, gospodarczych;
6) otwieranie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów języków obcych oraz centrum szkoleniowego. Udzielania stypendiów ubogim uczniom/studentom z każdego etapu edukacyjnego; wypracowywanie programów wspierających gospodarkę, rzemieślników i przedsiębiorców; Organizowanie klubów konwersacji w języku polskim, jak również imprez rozwoju języka polskiego.
7) prowadzenie badań, zlecanie opracowywania projektów we wszystkich dziedzinach objętych celami Stowarzyszenia, a w szczególności w zakresie przystosowywania się /Polaków/ do społeczeństwa, w którym żyją oraz ich dostępu do edukacji, zatrudnienia, służby zdrowia i mieszkań; korzystanie w tym zakresie z usług ekspertów i badaczy;
8) prowadzenie badań na rzecz wzrostu efektywności i rozwoju działań;
9) organizowanie takich imprez jak: kursów, seminariów, konferencji i paneli.
10) w zakresie objętym celami Stowarzyszenia zbieranie wszelkich informacji, pism, dokumentacji i publikacji; tworzenie bazy dokumentacji; w celu upowszechnienia informacji o pracach Stowarzyszenia prowadzenie działalności publikacyjno-wydawniczej – publikowanie książek, czasopism, gazet oraz wydawanie i dystrybucja periodycznych biuletynów informacyjnych i informatorów o bieżącej działalności Stowarzyszenia, założenie strony internetowej, korzystanie z możliwości mediów socjalnych;
11) dla realizacji celów Stowarzyszenia tworzenie odpowiedniego środowiska pracy, w tym nabywanie wszelkiego rodzaju sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, wyposażenia, artykułów biurowych;
12) prowadzenie zbiorek publicznych, przyjmowanie darowizn z kraju i zagranicy, pod warunkiem uzyskania zezwoleń niezbędnych do prowadzenia takiej działalności;
13) w celu pozyskiwania środków niezbędnych do realizacji celów statutowych tworzenie i eksploatacja podmiotów gospodarczych, zakładów przemysłowo-handlowych;
14) tworzenie lokalu, obiektów socjalnych i kulturalnych przeznaczonych do korzystania przez członków w celach rekreacyjnych oraz wyposażenie tych obiektów;
15) w celu utrzymywania i pogłębiania kontaktów towarzyskich między członkami Stowarzyszenia organizowanie roboczych kolacji, koncertów, balów, spektakli, wystaw, wycieczek, rozrywek, imprez sportowych itp. lub umożliwianie członkom udziału w tego rodzaju imprezach;
16) nabywanie nieruchomości, ruchomości potrzebnych pod względem działalności Stowarzyszenia, ich wynajmowanie, dawanie w najem, zbywanie oraz ustanawianie na nich praw majątkowych;
17) w razie potrzeby dla realizacji zadań Stowarzyszenia powoływanie w kraju i za granicą fundacji, federacji lub przystępowanie jako członek do powołanej federacji; po uzyskaniu właściwych zezwoleń tworzenie obiektów, których tworzenie przez stowarzyszenia podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia;
18) prowadzenie działalności międzynarodowej, przystępowanie do zagranicznych stowarzyszeń lub instytucji, wzajemne wspieranie się oraz współdziałanie;
19) w celu realizacji zadań Stowarzyszenia przyjmowanie pomocy finansowej od stowarzyszeń o podobnych celach, związków zawodowych pracowników i pracodawców, organizacji zawodowych oraz udzielanie tym podmiotom pomocy finansowej;
20) prowadzenie wspólnych projektów z urzędami i przedsiębiorstwami państwowymi w dziedzinach wchodzących w zakres zadań Stowarzyszenia, z zachowaniem przepisów Prawa Nr 5072 – Ustawa o stosunkach organów administracji publicznej i samorządowej ze stowarzyszeniami i fundacjami;
21) tworzenie funduszów w celu zaspokajania podstawowych potrzeb członków stowarzyszenia, takich jak: żywność, ubiór, inne towary i usługi oraz krótkoterminowe kredyty,
22) otwieranie oddziałów i przedstawicielstw w miejscowościach, w których ich utworzenie uważa się za niezbędne;
23) tworzenie platform z innymi stowarzyszeniami i fundacjami, związkami zawodowymi i innymi organizacjami pozarządowymi w sferze realizacji konkretnego wspólnego celu w dziedzinach związanych z celami działalności Stowarzyszenia oraz niezakazanych na podstawie przepisów prawa.
24) w przypadku klęsk żywiołowych, wojny i w warunkach normalnych okazywanie osobom będącym w potrzebie – bez względu na przynależność religijną, językową, rasową – każdego rodzaju pomocy rzeczowej, gotówkowej, materialnej i niematerialnej w zakresie żywności, ubioru, ochrony zdrowia, edukacji, opału, najmu, zamieszkania, zawarcia małżeństwa, utworzenia miejsca pracy, nabycia mieszkania itp.

§ 3. Zakres działalności Stowarzyszenia

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.

Warunki członkostwa oraz procedura przyjmowania nowego członka
WARUNKI CZŁONKOSTWA

§ 4. Członkostwo w Stowarzyszeniu dzieli się na rzeczywiste i honorowe:

a) Członkostwo zwykłe:
Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, która akceptuje cele Stowarzyszenia oraz posiada niezbędne kwalifikacje dla ich realizacji. Ci, którzy nie spełniają wymogów prawa nie mogą zostać członkiem stowarzyszenia.

Wniosek o przyjęcie na członka wspierany referencją jednego z członków, złożony na piśmie u Prezesa Stowarzyszenia rozpatruje Zarząd Stowarzyszenia, który wydaje decyzję o przyjęciu kandydata na członka bądź odrzuceniu wniosku i zawiadamia na piśmie wnioskodawcę o podjętej decyzji najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od złożenia wniosku. Nie ma obowiązku uzasadnienia negatywnie podjętej decyzji.

Członkostwo jest przypisane do osoby i nie może być dzielone ani przekazywane innej osobie. Nikt nie może być zmuszany do członkostwa stowarzyszenia.

b) Członkostwo honorowe:
Osoby, które wniosły lub uważa się, że wniosą wkład w działalność Stowarzyszenia oraz osoby, które wniosły zasługi dla ludzkości w kraju i za granicą w dziedzinie nauki, sztuki, praw człowieka, wolności wyznania mogą – na własny wniosek pisemny – zostać przyjęte w poczet Stowarzyszenia jako członkowie honorowi poprzez uchwałę Zarządu. Członkowie honorowi nie mają prawa do głosowania w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Członkowie honorowi w przypadku, gdy będą chcieli mogą wpłacać składki członkowskie i przekazywać dary dla stowarzyszenia.

WYSTĄPIENIE Z CZŁONKOSTWA

§ 5. – Żaden z członków nie może być zmuszany do utrzymania członkostwa. Członkowie dysponują prawem rezygnacji z członkostwa. Z chwilą wniesienia do Zarządu wniosku członka o wystąpienie z członkostwa, postępowanie związane z wypisaniem się wnioskodawcy ze Stowarzyszenia uznaje się za zakończone.

WYKLUCZENIE Z CZŁONKOSTWA

§ 6. – Okoliczności warunkujące wykluczenie członka ze Stowarzyszenia:
1.) Działanie sprzeczne ze statutem Stowarzyszenia,
2.) ciągłe uchylanie się od wykonywania powierzonych zadań,
3.) zaleganie pomimo pisemnych upomnień z opłatą składek członkowskich przez sześć miesięcy,
4.) niewywiązywanie się z postanowień władz Stowarzyszenia,
5.) powodowanie niesnasek i niepokoju wśród członków stowarzyszenia,
podjęcie działań mających na celu zniszczenia lub podział stowarzyszenia,
6.) utrata zdolności do spełniania kryteriów wymaganych dla członka.

PRAWA CZŁONKÓW

§ 7. – Członkowie stowarzyszenia są równouprawnieni. Każdy członek ma prawo do jednego głosu w zgromadzeniu ogólnym. Członek ma obowiązek głosować osobiście.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 8. – Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenia Członków
b) Zarząd
c) Rada Rewizyjna

SPOSÓB POWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW, TERMINY ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

SPOSÓB POWOŁANIA

§ 9. – Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, składa się z członków dysponujących prawem do udziału w Walnym Zgromadzeniu. (dop. tłumacza: w wersji tureckiej w zdaniu brakuje podmiotu)

TERMINY ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

§ 10. – Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz na 3 lata w maju w wyznaczonych przez Zarząd miejscu, dniu i godzinie. Oprócz posiedzeń zwyczajnych, walne zgromadzenie zwoływane jest nadzwyczajnie w przypadku, gdy zarząd i rada rewizyjna uznają to za potrzebne lub na pisemny wniosek 1/5 członków stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie wzywane jest na posiedzenie przez zarząd. Jeżeli Rada Rewizyjna lub 1/5 członków Stowarzyszenia wnioskowały pisemnie o zwołanie Walnego Zgromadzenia, a Zarząd nie wezwał na posiedzenie w ciągu 1 miesiąca, Rada Rewizyjna wraz z jednym z członków, którzy wnioskowali o zwołanie Walnego Zgromadzenia występuje do miejscowego sądu, który na rozprawie wyznacza spośród członków 3 osobową delegację uprawnioną do zwołania Walnego Zgromadzenia.

TRYB WEZWANIA

§ 11. – Zarząd sporządza listę członków uprawnionych na podstawie statutu Stowarzyszenia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zawiadomienia członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokonuje się poprzez zamieszczenie ogłoszenia w gazecie bądź w formie papierowej lub drogą poczty elektronicznej, z podaniem daty, godziny, miejsca i porządku obrad, co najmniej na piętnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W tym zawiadomieniu podaje się również datę, godzinę, miejsce mającego się odbyć zgromadzenia w drugim terminie, na wypadek nieodbycia się zgromadzenia w pierwszym terminie z powodu braku kworum. Okres między pierwszym a drugim terminem Walnego Zgromadzenia nie może być krótszy niż siedem dni i nie dłuższy niż sześćdziesiąt dni.

Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dochodzi do skutku z przyczyny innej niż brak kworum, fakt ten podaje się do wiadomości członków w tym samym trybie, co zastosowano do pierwszego zawiadomienia, z podaniem przyczyny odwołania zgromadzenia. Drugie zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu szczęściu miesięcy od daty odwołania pierwszego. Członkowie zostają ponownie wezwani do udziału w zgromadzeniu w drugim terminie zgodnie z zasadami określonymi w ustępie pierwszym.
Walne Zgromadzenie nie może być odwołane więcej niż jeden raz.

MIEJSCE OBRAD

§ 12. – Walne Zgromadzenie obraduje w siedzibie Stowarzyszenia lub w innym wskazanym przez Zarząd miejscu.

KWORUM

§ 13. – Walne Zgromadzenie Członków obraduje przy obecności bezwzględnej wielkości członków uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w sprawach zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest obecność dwóch trzecich członków. W przypadku braku kworum i przełożenia zgromadzenia na inny termin, Walne Zgromadzenie odbywające się w tym drugim terminie nie wymaga kworum, z tym, że w takim przypadku liczba uczestniczących w zgromadzeniu członków nie może być niższa niż dwukrotność liczby członków wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

SPOSÓB ODBYWANIA OBRAD

§ 14. – Lista nazwisk członków uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być wyłożona w miejscu obrad. Przed wejściem na salę obrad, członkowie okazują członkom Zarządu bądź osobom kontrolującym, upoważnionym przez Zarząd do wylegitymowania uczestników dowody tożsamości wydane przez uprawnione organy państwa. Członkowie Stowarzyszenia po podpisaniu obok swoich nazwisk listy sporządzonej przez Zarząd, wchodzą na salę obrad. Nie są dopuszczani na salę obrad ci, którzy nie okazali dowodów tożsamości, ci, którzy nie podpisali listy oraz ci, którzy nie są uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Ww. osoby oraz osoby nie będące członkami Stowarzyszenia mogą obserwować przebieg obrad Walnego Zgromadzenia w miejscu przeznaczonym na ten cel.

Stwierdzenia kworum dokonuje się protokolarnie, po czym obrady otwiera Prezes Zarządu lub inny upoważniony przez Prezesa członek Zarządu. W przypadku stwierdzenia braku kworum sporządza się również protokół przez Zarząd.

Po otwarciu obrad, dokonuje się wyboru członków Prezydium, w którego skład wchodzą: przewodniczący obrad, wystarczająca liczba zastępców przewodniczącego i protokolant.

Przy głosowaniu w wyborach do organów Stowarzyszenia głosujący powinni okazać Prezydium dokumenty tożsamości oraz podpisać listę obecności obok swoich nazwisk.

Do obowiązków Przewodniczącego obrad należy kierowanie obradami oraz zapewnienie sprawnego ich przebiegu.

Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia występuje po uchwaleniu omówionych spraw objętych porządkiem obrad. Na obradach Walnego Zgromadzenia każdemu członkowi przysługuje jeden głos, członek może głosować tylko osobiście. Omówione sprawy i podjęte uchwały są wpisywane do protokołu z obrad, który podpisują wspólnie Przewodniczący i protokolanci. Po zakończeniu obrad protokół oraz inna dokumentacja zostają przekazywane do rąk Prezesowi Zarządu, który będzie odpowiadać za ich przechowywanie i przekazanie nowo wybranemu Zarządowi w terminie siedmiu dni. W przypadku mianowania przez Sąd kuratora lub nakładania obowiązku zgodnie z ustępem 2 artykułu 75 Kodeksu Cywilnego, obowiązki w niniejszym artykule powierzone Zarządowi wykonywane są przez ww. osoby.

PORZĄDEK OBRAD

§ 15. – Na Walnym Zgromadzeniu obradowane są wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad, ale w porządku obrad należy również zamieścić sprawy zgłoszone przez co najmniej jedną dziesiątą obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków.

ZADANIA I KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA
TRYB I SPOSOBY GŁOSOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE

ZADANIA I KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 16. – Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w następujących sprawach:
1.) wybór organów Stowarzyszenia,
2.) uchwalenie zmian statutu,
3.) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
4.) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
5.) rozpatrywanie i zatwierdzanie lub korygowanie budżetów opracowywanych przez Zarząd,
6.) rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia lub odmowie przyjęcia na członka zwyczajnego,
7.) udzielanie upoważnień Zarządowi do nabywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji celów Stowarzyszenia i zbywania nieruchomości będących we władaniu Stowarzyszenia;
8.) rozpatrywanie, zatwierdzanie lub korygowanie regulaminów wewnętrznych dotyczących działalności Stowarzyszenia, opracowywanych przez Zarząd;
9.) rozpatrywanie i rozstrzyganie pozostałych propozycji Zarządu;
10.) wykonywanie pozostałych zadań przewidzianych w przepisach.
11.) wybiera organy Stowarzyszenia i zajmuje się sprawami nie powierzonymi innemu organowi;
12.) nadzorowanie innych organów Stowarzyszenia i odwoływanie w uzasadnionych przypadkach poszczególnych członków tych organów,
13.) ustalanie wysokości wynagrodzenia, stawki wszelkiego rodzaju diety i zwrotu kosztów podróży, odpraw pieniężnych przysługujących Prezesowi i członkom Zarządu, Przewodniczącemu i członkom Komisji Rewizyjnej, niebędącym pracownikami sektora publicznego, oraz stawki diety dla pozostałych członków za zleconą im pracę na rzecz Stowarzyszenia;

TRYB I SPOSOBY GŁOSOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE

§ 17. – Na Walnym Zgromadzeniu wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonywane są w głosowaniu tajnym, a w pozostałych sprawach przeprowadza się głosowanie jawne, o ile nie postanowiono inaczej. Głosy oddawane w głosowaniu tajnym są to głosy zbierane poprzez wypełnienie i wrzucenie do urny przez członków kart do głosowania, opatrzonych pieczęcią przez Przewodniczącego obrad, a po zakończeniu głosowania – publicznie obliczane i ogłaszane.

W głosowaniu jawnym stosuje się tryb, który będzie określać Przewodniczący.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. Z tym, że uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia mogą być podjęte jedynie większością dwóch trzecich obecnych członków na Walnym Zgromadzeniu.

ZADANIA I KOMPETENCJE ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ, SPOSÓB WYBORU ICH CZŁONKÓW, ILOŚĆ CZŁONKÓW ZWYKŁYCH I REZERWOWYCH

ZARZĄD

§ 18. – Członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zgromadzenie w liczbie pięciu zwykłych i pięciu rezerwowych członków.

W przypadku wakatu w Zarządzie, obowiązkowe jest wezwanie rezerwowych członków do objęcia wakującego stanowiska.

Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu po wyborach, uchwałą dokonuje podziału funkcji, wybierając ze swojego grona: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

Zarząd wykonuje następujące czynności:
1.) reprezentuje Stowarzyszenie lub udziela pełnomocnictwa do reprezentowania jednemu lub kilku ze swoich członków;
2.) prowadzi księgę przychodów i rozchodów, opracowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu projekt budżetu na kolejny okres budżetowy;
3.) opracowuje i przedstawia do akceptacji Walnego Zgromadzenia regulaminy działania Stowarzyszenia;
4.) na podstawie udzielonego przez Walne Zgromadzenie pełnomocnictwa zakupuje nieruchomości, sprzedaje nieruchomości i ruchomości będące w posiadaniu Stowarzyszenia, zleca budowę budynków lub zakładów, zakupuje Obligacje Państwowe, Bony Skarbowe lub każdego rodzaju weksle bądź akcje.
5.) zawiera umowy najmu, ustanawia hipotekę, zastaw i prawa niemajątkowe na rzecz Stowarzyszenia;
6.) dla realizacji celów Stowarzyszenia podejmuje i wykonuje wszelkie decyzje w ramach swoich kompetencji;
7.) sporządza na koniec każdego roku obrotowego bilans oraz sprawozdanie z działalności Zarządu i przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu;
8.) podejmuje decyzję o przyjęciu nowego członka w poczet Stowarzyszenia lub wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia;

BRAK MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIENIA ZARZĄDU O REZERWOWYCH CZŁONKÓW

§ 19. – Jeżeli ilość członków zwykłych Zarządu po objęciu wakujących stanowisk przez członków rezerwowych spadnie poniżej połowy, Walne Zgromadzenie jest zwoływane na posiedzenie w ciągu miesiąca przez obecnych członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Jeżeli nie dojdzie do wezwania, na wniosek jednego z członków sędzia wyznacza trzech członków do zwołania Walnego Zgromadzenia.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 20. – Komisja Rewizyjna składa się z trzech zwykłych i trzech rezerwowych członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

Obowiązki Komisji Rewizyjnej:
1. Komisja Rewizyjna kontroluje w odstępach czasu nieprzekraczających jednego roku wszystkie rachunki i transakcje Stowarzyszenia, transakcje i działania Zarządu oraz stan finansowy Stowarzyszenia.
2. Wyniki działań kontrolnych w formie sprawozdania przedstawia Zarządowi, roczne sprawozdania natomiast Walnemu Zgromadzeniu.
3. Komisja Rewizyjna w razie potrzeby zwołuje Walne Zgromadzenie.

SPOSÓB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ

§ 21. – Na podstawie uprawnień uzyskanych od Walnego Zgromadzenia oraz uchwałą Zarządu Stowarzyszenie może zaciągać zobowiązania. Walne Zgromadzenie ma prawo ograniczać i rozszerzać uprawnienia Zarządu do podejmowania zobowiązań. Walne Zgromadzenie bądź Zarząd mają obowiązek przestrzegania wysokości i sposobu zadłużenia, których granice są określane ustawami lub regulaminami.

TWORZENIE ODDZIAŁÓW STOWARZYSZENIA

§ 22. – Stowarzyszenie może uchwałą Walnego Zgromadzenia tworzyć oddziały w miejscowościach, w których ich utworzenie uważa się za niezbędne. Komisja Założycielska, składająca się co najmniej z trzech osób upoważnionych w tym celu przez Zarząd Stowarzyszenia, składa do najwyższego organu samorządu terytorialnego miejscowości, w której oddział zostanie utworzony, zgłoszenie o utworzeniu oddziału wraz z niezbędnymi dokumentami, o którym mowa w Rozporządzeniu w sprawie stowarzyszeń.

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ODDZIAŁÓW

§ 23. – Oddziały są wewnętrzną jednostką organizacyjną Stowarzyszenia, nie posiadającą osobowości prawnej, upoważnioną i zobowiązaną do samodzielnego działania zgodnego z celem i przedmiotami działalności Stowarzyszenia, samodzielnie odpowiedzialną za wszelkie wierzytelności i zobowiązania wynikające z czynności przez nie wykonywanych.

WŁADZE ODDZIAŁÓW I PRZEPISY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO ODDZIAŁÓW

§ 24. – Władzami oddziału są Walne Zgromadzenie, Zarząd i Rada Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie tworzą zarejestrowani członkowie oddziału. Zarząd składa się z pięciu zwykłych i pięciu rezerwowych członków, a Komisja Rewizyjna – z trzech zwykłych i trzech rezerwowych członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie oddziału.

Postanowienia dotyczące obowiązków i uprawnień tych władz, oraz pozostałe – zawarte w niniejszym statucie postanowienia dotyczące Stowarzyszenia stosuje się w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa także do oddziału.

TERMIN ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA ODDZIAŁÓW ORAZ SPOSÓB REPREZENTACJI ODDZIAŁÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU OGÓLNOKRAJOWEJ CENTRALI STOWARZYSZENIA

§ 25. – Oddziały powinny zakończyć swoje walne zgromadzenia co najmniej na dwa miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia ogólnokrajowej centrali Stowarzyszenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie oddziałów odbywa się raz na trzy lata w marcu w wyznaczonym przez Zarząd Oddziału miejscu, terminie i godzinie.

Oddziały są zobowiązane przekazać do kierownika samorządu terytorialnego oraz centrali kopię protokołu z posiedzenia w ciągu trzydziestu dni od daty odbycia walnego zgromadzenia.

Oddziały Stowarzyszenia reprezentowane są na Walnym Zgromadzeniu ogólnokrajowej centrali Stowarzyszenia przez delegatów wybranych w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku Stowarzyszenia z trzema oddziałami, w Walnym Zgromadzeniu ogólnokrajowej centrali Stowarzyszenia mogą brać udział bezpośrednio wszyscy członkowie. W przypadku, gdy oddziałów jest więcej, oddziały reprezentują wybrani delegaci w liczbie jednego (1) delegata na dwudziestu (20) członków wpisanych do ewidencji danego oddziału i dodatkowo jednego delegata do reprezentowania pozostałych członków jeżeli ich liczba jest wyższa niż dziesięć.

W Walnym Zgromadzeniu centrali mogą uczestniczyć delegaci wybrani na ostatnim zgromadzeniu oddziału. Członkowie Naczelnego Zarządu i Rady Rewizyjnej ogólnokrajowej centrali Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu centrali, ale nie mogą głosować dopóty, dopóki nie zostaną wybrani na delegata oddziału. Osoby zajmujące stanowiska w zarządach lub radach rewizyjnych oddziałów w przypadku, gdy zostaną wybrane do Zarządu lub Rady Stowarzyszenia centrali powinny zrezygnować z zajmowanych stanowisk w oddziałach.

UTWORZENIE PRZEDSTAWICIELSTWA

§ 26. – Stowarzyszenie za uchwałą Zarządu może otwierać przedstawicielstwa w celu prowadzenia działalności w imieniu Stowarzyszenia w miejscowościach, w których taką działalność uzna się za potrzebną. Adres przedstawicielstwa zostaje przekazany na piśmie do samorządu terytorialnego miejscowości przez osobę lub osoby, które zostały mianowane przedstawicielami na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Przedstawicielstwo nie jest reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu. Oddziały nie mogą tworzyć przedstawicielstw.

ZGŁOSZENIE DO WŁADZ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO CZŁONKÓW WYBRANYCH W SKŁAD WŁADZ STOWARZYSZENIA

§ 27. – W ciągu trzydziestu dni od dnia odbycia wyborów Prezes Stowarzyszenia zgłasza na piśmie do głównej jednostki samorządu terytorialnego właściwej ze względu na siedzibę Stowarzyszenia, nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, zawód oraz adres zamieszkania zwykłych i rezerwowych członków wybranych w skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych organów Stowarzyszenia.

SPOSÓB USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY WPISOWEJ I ROCZNEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

§ 28. – Składka Członkowska:
1. Pobiera się od członków opłatę wpisową w wysokości 20 TL i roczną składkę członkowską w wysokości 100 TL.
2. Ustalenie, zwiększenie lub zmniejszenie wysokości tej opłaty leży w gestii Walnego Zgromadzenia.

PRZYCHODY STOWARZYSZENIA

§ 29. – Źródła przychodów Stowarzyszenia są wymienione poniżej:
1.) Składki członkowskie i opłaty wpisowe:
2.) Przychody z organizowanych przez Stowarzyszenie imprez tj., loterii, balów, spektakli, koncertów, zawodów sportowych, konferencji, publikacji, imprez rozrywkowych.
3.) Przychody z majątku Stowarzyszenia.
4.) Przychody z darowizn i ofiar zebranych na podstawie przepisów Ustawy o zbiórkach publicznych. (Dobrowolne wpłaty i darowizny na rzecz Stowarzyszenia dokonywane przez osoby fizyczne bądź prawne czy też inne instytucje z siedzibą za granicą, pod warunkiem przestrzegania przepisów.
5.) Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie w celu zdobycia środków dla realizacji celów statutowych.
6.) Inne przychody.

PROWADZONE KSIĘGI

§ 30. – W Stowarzyszeniu prowadzi się poniżej wymienione księgi, o których mowa w ustawach i regulaminach:

a.) księgi prowadzone na zasadach uproszczonych oraz zasady, które należy przestrzegać, są następujące:
1.) Księga uchwał: Uchwały Zarządu wpisuje się w tejże księdze wg kolejności daty podjęcia i numeru, po czym opatrują je podpisem składanym pod uchwałą członkowie uczestniczący w posiedzeniu Zarządu.
2.) Księga ewidencji członków: Dane osobowe członków przyjętych w poczet Stowarzyszenia, data ich przyjęcia do członkostwa oraz data występowania ze Stowarzyszenia są wpisywane do tejże księgi. W księdze mogą być również wpisywane opłaty wpisowe oraz składki członkowskie, które zostały wpłacone przez członków.
3.) Dziennik korespondencyjny: Pisma wpływające i wypływające rejestruje się w tym dzienniku pod numerem kolejności wraz z datą otrzymania/wysłania. Oryginały pism wpływających i kopie pism wypływających są archiwizowane w teczkach spraw. Korespondencja otrzymana drogą elektroniczną jest wydrukowana i archiwizowana w formie papierowej.
4.) Księga rachunkowa: Przychody uzyskane w imieniu Stowarzyszenia oraz wydatki rzetelnie regularnie wpisywane są do tej księgi.

b.) Księgi rachunkowe prowadzone wg pełnej rachunkowości oraz zasady księgowania:
1.) Księgi określone w podpunktach 1, 2, 3 i 6 ust. (a) są prowadzone również w przypadku stosowania pełnej rachunkowości.
2.) Dziennik, Księga Główna i Zeszyt Inwentaryzacyjny: Sposób prowadzenia tych ksiąg i dokonywanie w nich zapisów odbywają się na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej i Rozporządzeniu wykonawczym w sprawie systemu rachunkowości, wydanym przez Ministra Finansów na podstawie uprawnienia wynikającego z tejże ustawy.

Wymienione w tym punkcie księgi, których prowadzenie jest konieczne powinny być potwierdzone notarialnie lub przez oddział ds. stowarzyszeń.

WEWNĘTRZNY AUDYT STOWARZYSZENIA

§ 31. – Audyt wewnętrzny w Stowarzyszeniu prowadzony może być przez Walne Zgromadzenie, Zarząd Stowarzyszenia lub Radę Rewizyjną, a także – zlecany niezależnym firmom audytorskim. Przeprowadzenie audytu przez Walne Zgromadzenie, Zarząd Stowarzyszenia lub niezależnego audytu nie zwalnia Rady z obowiązku sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

Audyty są wykonywane co najmniej raz na rok przez Radę Rewizyjną. W razie potrzeby Walne Zgromadzenie bądź Zarząd mogą przeprowadzić audyt wewnętrzny lub zlecić jego przeprowadzenie niezależnym firmom audytorskim.

ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU

§ 32. – Zmiany w Statucie mogą zostać wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Dokonanie zmiany statutu na Walnym Zgromadzeniu wymaga obecności 2/3 liczby członków, mających prawo do udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku odroczenia Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganego kworum, na zgromadzeniu zorganizowanym w drugim terminie nie jest wymagane kworum. Jednakże w takim przypadku liczba uczestniczących w zgromadzeniu członków nie może być niższa niż dwukrotność liczby członków wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Do dokonania zmiany statutu wymagana większość stanowi 2/3 głosów członków obecnych i mających prawo do głosowania na zgromadzeniu. W sprawie zmiany statutu na Walnym Zgromadzeniu przeprowadza się głosowanie jawne.

SPOSÓB LIKWIDACJI MAJĄTKU STOWARZYSZENIA W PRZYPADKU JEGO ROZWIĄZANIA

§ 33. – Walne Zgromadzenie może w każdej chwili podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
Przeprowadzenie obrad na Walnym Zgromadzeniu w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia wymaga obecności 2/3 liczby członków, mających prawo do udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku odroczenia Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganego kworum, na zgromadzeniu zorganizowanym w drugim terminie nie jest wymagane kworum. Jednakże w takim przypadku liczba uczestniczących w zgromadzeniu członków nie może być niższa niż dwukrotność liczby członków wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagana większość stanowi 2/3 głosów członków obecnych i mających prawo do głosowania na zgromadzeniu. W sprawie rozwiązania Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu przeprowadza się głosowanie jawne.

CZYNNOŚCI LIKWIDACYJNE

W przypadku powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia czynności związane z likwidacją środków pieniężnych, majątku i praw majątkowych Stowarzyszenia wykonuje komisja likwidacyjna, składająca się z członków ostatniego Zarządu. Wykonywanie tych czynności rozpoczyna się z dniem powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o likwidacji bądź zaistnienia przyczyny jego samoistnego rozwiązania. Przy dokonywaniu wszelkich czynności w trakcie likwidacji używa się w nazwie Stowarzyszenia oznaczenia “w likwidacji”: “Polskie Stowarzyszenie Kultury i Przyjaźni w likwidacji.”

Komisja likwidacyjna jest zobowiązana i upoważniona do wykonania od początku do końca likwidacji środków pieniężnych, majątku i praw majątkowych Stowarzyszenia, działając zgodnie z przepisami prawa. Komisja likwidacyjna dokonuje w pierwszej kolejności przeglądu rachunków księgowych Stowarzyszenia. W trakcie tegoż przeglądu dokonuje się rewizji ksiąg rachunkowych, pokwitowań odbioru gotówki, dowodów poniesienia kosztów, wypisów z księgi wieczystej, dokumentów bankowych i innych dokumentacji Stowarzyszenia oraz ustala się protokolarnie jego stan majątkowy i zobowiązania. Podczas likwidacji wierzyciele Stowarzyszenia zostają wezwani do zgłoszenia swoich wierzytelności, po czym dokonuje się spłaty wierzycieli ze środków pochodzących ze spieniężnienia składników majątku Stowarzyszenia – jeżeli Stowarzyszenie posiadało majątek, a następnie ściąga się wierzytelności od dłużników – jeżeli były. Cały majątek, środki pieniężne i prawa majątkowe pozostałe po ściągnięciu należności i uregulowaniu zobowiązań Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony przez Walne Zgromadzenie lub, jeżeli Walne Zgromadzenie nie określiło celu, – na rzecz innego stowarzyszenia o celach statutowych najbliższych celom Stowarzyszenia, mającego największą liczbę członków wg stanu na dzień rozwiązania Stowarzyszenia, które prowadzi działalność w województwie, w którym znajduje się siedziba zlikwidowanego stowarzyszenia.

Ze wszystkich czynności dokonanych w postępowaniu likwidacyjnym sporządza się protokół likwidacji i postępowanie likwidacyjne powinno być zakończone w ciągu trzech miesięcy, z wyłączeniem terminów dodatkowych, wyznaczonych przez organy samorządu terytorialnego z uzasadnionej przyczyny.

Komisja likwidacyjna po zakończeniu procedur związanych z likwidacją i przeznaczeniem majątku, środków pieniężnych i praw majątkowych Stowarzyszenia zobowiązana jest o tym powiadomić na piśmie samorząd terytorialny, właściwy ze względu na miejsce siedziby Stowarzyszenia, załączając do pisma kopię protokołu likwidacji.

Członkowie ostatniego zarządu jako likwidatorzy zobowiązani są do przechowywania ksiąg rachunkowych i dokumentacji Stowarzyszenia. Zadanie to może zostać powierzone jednemu z członków. Okres ich przechowywania wynosi pięć lat.

SPRAWY NIEUREGULOWANE

§ 34. – W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o stowarzyszeniach nr 5253, w sprawach nieuregulowanych tejże Ustawy mają zastosowanie przepisy tureckiego Kodeksu cywilnego nr 4721.

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE

§ 35. – Poniżej podano imiona, nazwiska, obywatelstwa i adresy zamieszkania założycieli Stowarzyszenia.

Statut w j. polskim (.doc) »
Statut w j. tureckim (.doc) »

Brak komentarzy